Solution Of Future
Technology EPi

GaN 기반의 Epitaxy는
Soft-EPi의 핵심 기술입니다.

Solution Of Future
Technology EPi

GaN 기반의 Epitaxy는
Soft-EPi의 핵심 기술입니다.
Monolithic RGB Epi

Solution Of Future
Technology EPi

GaN 기반의 Epitaxy는
Soft-EPi의 핵심 기술입니다.